KASPO LAB Laboratorium wzorcujące wagi i wzorce masy.
Akredytacja PCA od 2002 r.Polityka jakości

Polityka jakości

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI
KASPO LAB Laboratorium wzorcującego wagi i wzorce masy powołanego i działającego na terenie KASPO LAB Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem Laboratorium KASPO LAB jest dostarczenie naszym Klientom ważnych, przydatnych do zamierzonego zastosowania wyników wzorcowań, przy zachowaniu zasad bezstronności, poufności oraz braku ulegania jakimkolwiek naciskom komercyjnym i finansowym.

Jako Laboratorium KASPO LAB dążymy do poziomu jakości wykonywanych wzorcowań odpowiadającym standardom międzynarodowym i opracowania ich wyników w sposób rzetelny i obiektywny.

Realizacja celów możliwa jest poprzez spełnienie wymagań:

 • ­   normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do kompetencji, bezstronności i spójnego działania,
 • ­   klientów w zakresie spełnienia ich potrzeb związanych z usługami wzorcowań w zakresie pomiarów masy,
 • ­   Polskiego Centrum Akredytacji

Kierownictwo KASPO LAB deklaruje, że w celu spełnienia powyższych wymagań Laboratorium:

 • ­   posiada odpowiednie zasoby pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług,
 • ­   stosuje w swojej działalności zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • ­   realizuje wzorcowania zgodnie z metodami, które zostały zwalidowane i gwarantują wydanie ważnego wyniku,
 • ­   zapewnia bezstronność, poufność oraz ochronę praw własności Klienta,
 • ­   rozpatruje ryzyka i szanse w odniesieniu do prowadzonej działalności,
 • ­   stale doskonali skuteczność wdrożonego systemu zarządzania,
 • ­   zapewnia spójność działań w zakresie prowadzonych wzorcowań.

Polityka jakości realizowana jest przez kompetentny personel, który:

 • ­   zna, rozumie i stosuje w praktyce dyspozycje systemu zarządzania,
 • ­   działa bezstronnie i niezależnie, z zachowaniem zasad poufności oraz przestrzega praw Klienta,
 • ­   wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje.

Kierownictwo KASPO LAB Sp. z o.o. zapewnia, że:

 • ­   polityki i cele są znane i wdrożone przez personel związany z działalnością laboratoryjną,
 • ­   komunikowana jest skuteczność systemu zarządzania oraz znaczenie spełnienia wymagań Klientów i innych wymagań,
 • ­   utrzymywana jest integralność systemu zarządzania podczas planowania zmian w systemie zarządzania,
 • ­   unikane są wszelkie działania mogące podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności oraz spójnego działania Laboratorium,
 • ­   zarządzenie wszystkimi informacjami uzyskanymi w trakcie działalności laboratoryjnej odbywa się zgodnie z zasadami poufności.

 

Gdańsk, 26.05.2020 Piotr Babst
Dyrektor Zarządzający KASPO LAB Sp. z o.o.

 

 


 

 

 

2012 © KASPO LAB
projekt i wykonanie serwisu: www.2D.net.pl